jrs直播

赛事直播

 • 重要直播
 • 全部直播
 • 足球直播
 • 篮球直播
 • 2024-03-02 星期六
 • 哥伦甲 - 比赛中

  zuqiu 09:20

 • 哥斯甲 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • NBA - 比赛中

  lanqiu 11:00

 • 墨西超 - 比赛中

  zuqiu 11:00

 • NBA - 比赛中

  lanqiu 11:30

 • 日职联 - 比赛中

  zuqiu 12:00

 • 日职乙 - 比赛中

  zuqiu 12:00

 • 澳维超 - 比赛中

  zuqiu 12:00

 • 日职联 - 未开赛

  zuqiu 13:00

 • 日职联 - 未开赛

  zuqiu 13:00

 • 日职联 - 未开赛

  zuqiu 13:00

 • 韩K联 - 未开赛

  zuqiu 13:00

 • 日职乙 - 未开赛

  zuqiu 13:00

 • 日职乙 - 未开赛

  zuqiu 13:00

 • 澳女联 - 未开赛

  zuqiu 13:00

 • 日职乙 - 未开赛

  zuqiu 13:00

 • 日职乙 - 未开赛

  zuqiu 13:00

 • 韩篮甲 - 未开赛

  lanqiu 13:00

 • 韩篮甲 - 未开赛

  lanqiu 13:00

 • 韩K2联 - 未开赛

  zuqiu 13:00

 • 点击加载更多>> 数据加载中
  2024-03-03 星期日
 • 法甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 土超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 土甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 俄超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 阿联酋超 - 未开赛

  zuqiu 00:15

 • 俄超 - 未开赛

  zuqiu 00:30

 • 以超 - 未开赛

  zuqiu 00:30

 • 以超 - 未开赛

  zuqiu 00:30

 • 意甲 - 未开赛

  zuqiu 01:00

 • 埃及超 - 未开赛

  zuqiu 01:00

 • 沙特联 - 未开赛

  zuqiu 01:00

 • 比甲 - 未开赛

  zuqiu 01:15

 • 英超 - 未开赛

  zuqiu 01:30

 • 西甲 - 未开赛

  zuqiu 01:30

 • 德甲 - 未开赛

  zuqiu 01:30

 • 以超 - 未开赛

  zuqiu 01:30

 • 西乙 - 未开赛

  zuqiu 01:30

 • 荷甲 - 未开赛

  zuqiu 01:45

 • 葡超 - 未开赛

  zuqiu 02:00

 • 罗甲 - 未开赛

  zuqiu 02:00

 • 点击加载更多>> 数据加载中
  2024-03-04 星期一
 • 土超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 俄篮超 - 未开赛

  lanqiu 00:00

 • 俄超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 土甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 法甲 - 未开赛

  zuqiu 00:05

 • 德甲 - 未开赛

  zuqiu 00:30

 • 瑞典杯 - 未开赛

  zuqiu 00:30

 • 瑞典杯 - 未开赛

  zuqiu 00:30

 • 意甲 - 未开赛

  zuqiu 01:00

 • 埃及超 - 未开赛

  zuqiu 01:00

 • 西甲 - 未开赛

  zuqiu 01:30

 • 西乙 - 未开赛

  zuqiu 01:30

 • 希腊超 - 未开赛

  zuqiu 01:30

 • 希腊超 - 未开赛

  zuqiu 01:30

 • 立陶甲 - 未开赛

  lanqiu 01:30

 • 希腊超 - 未开赛

  zuqiu 01:30

 • 希腊超 - 未开赛

  zuqiu 01:30

 • 希腊超 - 未开赛

  zuqiu 01:30

 • 比甲 - 未开赛

  zuqiu 01:30

 • 意乙 - 未开赛

  zuqiu 01:30

 • 点击加载更多>> 数据加载中
  2024-03-02 星期六
 • 哥伦甲 - 比赛中

  zuqiu 09:20

 • 澳维U21 - 比赛中

  zuqiu 09:30

 • 秘鲁甲 - 比赛中

  zuqiu 09:30

 • 球会友谊 - 比赛中

  zuqiu 09:30

 • 澳威北后备 - 比赛中

  zuqiu 09:30

 • 墨ABE联 - 比赛中

  lanqiu 09:30

 • 墨ABE联 - 比赛中

  lanqiu 09:30

 • 墨ABE联 - 比赛中

  lanqiu 09:30

 • NCAA - 比赛中

  lanqiu 09:30

 • 澳维U23 - 比赛中

  zuqiu 09:45

 • 澳南后备 - 比赛中

  zuqiu 09:45

 • 澳維U23甲 - 比赛中

  zuqiu 09:45

 • 澳南后备 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 中女锦标 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 墨西T联 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 澳维U21 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 中女锦标 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 中女锦标 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 中女锦标 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 哥斯甲 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 点击加载更多>> 数据加载中
  2024-03-03 星期日
 • 法甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 斯伐女联 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 波兰丁 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 波兰丁 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 波兰丁 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 卢旺达联 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥丁 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 阿尔巴超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 阿尔甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 冰女联杯 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 埃塞超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 点击加载更多>> 数据加载中
  2024-03-04 星期一
 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 苏女超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 苏女超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 苏女超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 乌克超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协乙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协乙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协乙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 点击加载更多>> 数据加载中
  2024-03-02 星期六
 • 哥伦甲 - 比赛中

  zuqiu 09:20

 • 澳维U21 - 比赛中

  zuqiu 09:30

 • 秘鲁甲 - 比赛中

  zuqiu 09:30

 • 球会友谊 - 比赛中

  zuqiu 09:30

 • 澳威北后备 - 比赛中

  zuqiu 09:30

 • 澳维U23 - 比赛中

  zuqiu 09:45

 • 澳南后备 - 比赛中

  zuqiu 09:45

 • 澳維U23甲 - 比赛中

  zuqiu 09:45

 • 澳南后备 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 中女锦标 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 墨西T联 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 澳维U21 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 中女锦标 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 中女锦标 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 中女锦标 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 哥斯甲 - 比赛中

  zuqiu 10:00

 • 澳南后备 - 比赛中

  zuqiu 10:15

 • 澳南后备 - 比赛中

  zuqiu 10:15

 • 澳南后备 - 比赛中

  zuqiu 10:15

 • 澳南后备 - 比赛中

  zuqiu 10:15

 • 点击加载更多>> 数据加载中
  2024-03-03 星期日
 • 法甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 斯伐女联 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 波兰丁 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 波兰丁 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 波兰丁 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 卢旺达联 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥丁 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 阿尔巴超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 阿尔甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 冰女联杯 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 埃塞超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 点击加载更多>> 数据加载中
  2024-03-04 星期一
 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥丙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 奥甲 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 苏女超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 苏女超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 苏女超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 乌克超 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协乙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协乙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 西协乙 - 未开赛

  zuqiu 00:00

 • 点击加载更多>> 数据加载中
  2024-03-02 星期六
 • 墨ABE联 - 比赛中

  lanqiu 09:30

 • 墨ABE联 - 比赛中

  lanqiu 09:30

 • 墨ABE联 - 比赛中

  lanqiu 09:30

 • NCAA - 比赛中

  lanqiu 09:30

 • 奇瓦瓦州篮联 - 比赛中

  lanqiu 10:00

 • NCAA - 比赛中

  lanqiu 10:00

 • NBA-G - 比赛中

  lanqiu 10:00

 • 墨CIBA - 比赛中

  lanqiu 10:15

 • NBA - 比赛中

  lanqiu 11:00

 • NBA-G - 比赛中

  lanqiu 11:00

 • 墨CIBA - 比赛中

  lanqiu 11:20

 • NBA - 比赛中

  lanqiu 11:30

 • 墨CIBA - 比赛中

  lanqiu 11:30

 • NCAA - 比赛中

  lanqiu 11:30

 • NCAA - 比赛中

  lanqiu 12:00

 • 墨CIBA - 未开赛

  lanqiu 12:30

 • 日女甲 - 未开赛

  lanqiu 12:30

 • 日女甲 - 未开赛

  lanqiu 12:30

 • 韩篮甲 - 未开赛

  lanqiu 13:00

 • 韩篮甲 - 未开赛

  lanqiu 13:00

 • 点击加载更多>> 数据加载中
  2024-03-03 星期日
 • 奥篮乙 - 未开赛

  lanqiu 00:00

 • 保篮甲 - 未开赛

  lanqiu 00:00

 • 保篮甲 - 未开赛

  lanqiu 00:00

 • 保篮甲 - 未开赛

  lanqiu 00:00

 • 波黑女联 - 未开赛

  lanqiu 00:00

 • 捷篮甲 - 未开赛

  lanqiu 00:30

 • 捷篮甲 - 未开赛

  lanqiu 00:30

 • 瑞士甲 - 未开赛

  lanqiu 00:30

 • 瑞士甲 - 未开赛

  lanqiu 00:30

 • 瑞士甲 - 未开赛

  lanqiu 00:30

 • 瑞士女联 - 未开赛

  lanqiu 00:30

 • 奥篮超 - 未开赛

  lanqiu 00:30

 • 奥篮超 - 未开赛

  lanqiu 00:30

 • 希篮甲 - 未开赛

  lanqiu 00:45

 • 希腊A2 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 西女甲 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 西篮甲 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 西篮甲 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 西女甲 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 西女甲 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 点击加载更多>> 数据加载中
  2024-03-04 星期一
 • 以篮超 - 未开赛

  lanqiu 00:00

 • 以篮超 - 未开赛

  lanqiu 00:00

 • 以篮超 - 未开赛

  lanqiu 00:00

 • 以篮超 - 未开赛

  lanqiu 00:00

 • 以篮超 - 未开赛

  lanqiu 00:00

 • 俄篮超 - 未开赛

  lanqiu 00:00

 • 奥篮超 - 未开赛

  lanqiu 00:30

 • 奥篮超 - 未开赛

  lanqiu 00:30

 • 德篮乙 - 未开赛

  lanqiu 00:30

 • 西女甲 - 未开赛

  lanqiu 00:30

 • 波兰甲 - 未开赛

  lanqiu 00:30

 • 波兰甲 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 意篮B联赛 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 意女篮 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 德篮乙 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 克罗甲 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 意女篮 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 意女篮 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 意女篮 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 波兰甲 - 未开赛

  lanqiu 01:00

 • 点击加载更多>> 数据加载中